Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norskog ønsker mer bruk av skogen langs kysten

Beate Sloreby
Publisert: 21.09.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:31

Det er opplyser NORSKOG som i dag har oversendt et brev tilLandbruks- og Matdepartementet som omhandler dette. Norskog har enrekke argumenter for syn.

- Min erfaring er at det er langt merkomplisert å stille kapital for å anlegge brygge for transport avutstyr og tømmer enn det som er tilfellet for å lage vei ogvelteplasser i næringen i innlandet, sier Gaute Nøkleholm, som ernæringspolitisk sjef i NORSKOG.
- Det er store tømmerressurser som står langskysten og som vanskelig kan transporteres langs vei til industri.Det er gjerne for dårlige, svingete og bratte veier for en effektivtransport, og det gjør at mange skogområder ikke hogges, sierhan.
- Ulike ordninger for å finansiere tiltak fortømmertransport må være de samme i kystområdene som i innlandet,mener Nøkleholm. Han legger til at det vesentlige er hvor myetømmer som utløses av investeringen, ikke om transporten går påkjøl eller hjul.
- Tømmer som er lastet på båt har en betydeligrekkevidde, fordi kostnadene tillater lengre transport. Det gjør atman har tilgang til et større marked og sikrer avsetning til prisersom skogeier finner gode, sier Nøkleholm.
- Nye markedskanaler er viktig i tider da usikkerheten er stor iforhold til fremtidens skogindustri. Hvis vi skal sikre sagbrukenenok tømmer må vi også få solgt den delen av tømmerstokken somsagbruket ikke vil ha. Ellers ryker totaløkonomien i den enkeltedriften, og dermed forblir tømmeret på rot i skogen. Ingen er tjentmed en slik situasjon, og derfor søker vi mot et størremarked.
- Hvis man skal transportere langt må man bruke båt for å forsvaretransportutgiftene, og slik sett har kystskogbruket et svært godtutgangspunkt, mener han.
- Derfor bør det nå legges til rette for å få satt skogen langskysten i arbeid. Det er ikke bare en mulighet vi har for fornybarhøsting, men en plikt som oljenasjon, mener Nøkleholm

- Min erfaring er at det er langt mer komplisert å stillekapital for å anlegge brygge for transport av utstyr og tømmer enndet som er tilfellet for å lage vei og velteplasser i næringen iinnlandet, sier Gaute Nøkleholm, som er næringspolitisk sjef iNorskog.

LIKT FOR LAND OG VANN

Det er store tømmerressurser som står langs kysten og somvanskelig kan transporteres langs vei til industri. Det er gjernefor dårlige, svingete og bratte veier for en effektiv transport, ogdet gjør at mange skogområder ikke hogges.

- Ulike ordninger for å finansiere tiltak for tømmertransport måvære de samme i kystområdene som i innlandet, mener Nøkleholm.

Han legger til at det vesentlige er hvor mye tømmer som utløsesav investeringen, ikke om transporten går på kjøl ellerhjul. Tømmer som er lastet på båt har en betydelig rekkevidde,fordi kostnadene tillater lengre transport. Det gjør at man hartilgang til et større marked og sikrer avsetning til priser somskogeier finner gode.

Les også: Sterk økning av død ved

Les også: Flere skoger til salgs

NÅR ET STØRRE MARKED

Nye markedskanaler er viktig i tider da usikkerheten er stor iforhold til fremtidens skogindustri.

- Hvis vi skal sikre sagbrukene nok tømmer må vi også få solgtden delen av tømmerstokken som sagbruket ikke vil ha. Ellers rykertotaløkonomien i den enkelte driften, og dermed forblir tømmeret pårot i skogen. Ingen er tjent med en slik situasjon, og derfor søkervi mot et større marked, ytdyper han.

Hvis man skal transportere langt må man bruke båt for å forsvaretransportutgiftene, og slik sett har kystskogbruket et svært godtutgangspunkt. Derfor bør det nå legges til rette for å få sattskogen langs kysten i arbeid. Det er ikke bare en mulighet vi harfor fornybar høsting, men en plikt som oljenasjon, menerNøkleholm.

Les også: Store uttak av tømmer iskogeiersamvirket

Les også: Rekordhøy aktivitet i skogen