Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rapport: Lønnsomt å bruke et større mangfold av sorter

Helle Cecilie Berger
Publisert: 24.11.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 17:24

Norge har ambisjoner om å være et foregangsland når det gjelderbruk og bevaring av genressurser, og Norge har bla bidrattbetydelig i forhandlinger og gjennomføring av Den internasjonaleplantetraktaten. Plantetraktaten påviser at å sørge for at bøndersrettigheter opprettholdes er en viktig forutsetning for bevaring avgenressursene. Den nye rapporten "Plantemangfold i jordbruket og bønders rettigheteri Norge", utformet av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), viserat bønders rettigheter er viktige også i vårt land. Det melder Skog og Landskap.

TILTAK FOR Å UTVIKLE SORTSMANGFOLDET
I arbeidet med rapporten har FNI vært i kontakt medaktører og andre som har interesser på genressursområdet, ograpporten lister opp fire elementer som er viktige for at bønder iNorge skal bidra:

- Rett til å bruke eget såfrø og til å utvikle egetsortsmateriale, samt utveksle og selge dette
- Tiltak for å ta vare på og utvikle kunnskap knyttet tilsortsmangfoldet
- Økonomisk støtte for å dekke merkostnader ved å bruke og utviklesortsmangfoldet
- Deltagelse i beslutningsprosesser knyttet til genressurser ogsortsmangfold

- Les også: Forsker seg fram til helsekorn

OPPFORDRET TIL ENGASJEMENT
Rapporten oppsummerer hva som er oppnådd og på basis aven analyse av dagens situasjon innenfor de fire områdene blir detanbefalt tiltak. Blant anbefalingene finnes støtteordninger fordyrking av plantesorter som bidrar til utvikling og bevaring avgenetisk mangfold og økt satsing på planteforedling. Norskebondeorganisasjoner oppfordres til å engasjere seg sterkere forgenetisk mangfold i landbruket i samarbeid med gårdbrukere ogmindre organisasjoner som allerede brukersortsmangfoldet.

Landbruks- og matdepartementet og Norsk genressursenter får ogsåanbefalinger satsinger og tiltak.

Et område som behandles spesielt er gjeldende regelverk ogforskrifter om godkjenning av plantesorter og omsetting av såvare.Norske myndigheter har strukket seg langt for å tøye et strengtEU-regelverk slik at ikke regler skal hindre dyrking av gamlesorter med gode og etterspurte egenskaper.

Les også: Ny godkjenning avbevaringssorer

MÅ BEVARE TRADISJONSKUNNSKAP
En annen anbefaling gjelder tradisjonskunnskap knyttet tilsortsmangfoldet, som forsvinner raskt. Her mangler det en samletstrategi som kan målrette innsatsen i forhold tilutfordringene.

Rapporten konkluderer med at Norge har oppnådd en god del iarbeidet for å ta vare på sortsmangfoldet i jordbruket og sikrebønders rettigheter, men mye gjenstår. Forutsetningene for framgangpå dette området er gode, fordi myndighetene fronter temaet somviktig, et institusjonelt apparat som er på plass for å ta seg avområdet, Norge er et rikt land og det finnes mange ildsjeler som erengasjerte.