Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbyr regnskapsførere skogfondkurs

Helle Cecilie Berger
Publisert: 30.12.11 12:00 | Oppdatert: 25.02.14 18:31

I begynnelsen av desember gjennomførte regnskapsførere iOrkdalsområdet og Nordmøre et prøvekurs om skogfond. Responsen varså god at kurset nå utvikles til et fast tilbud. På nyåret fårregnskapsførere i Fosen og resten av Sør-Trøndelag mulighet til åskolere seg på temaet.

REGNSKAPSFØRER SKAL VISE MULIGHETER

Bak kurset står Agdenes regnskapslag ved Jan Arild Sletvold somi samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har tatt initiativ tilkurset.

- Det tilbys i dag ikke noe lignende kurs her i landet som skaloppmuntre regnskapsførere til riktig bruk av skogfondet, sierSletvold.

- Motivasjonen er at når regnskapene gjennomgås med skogeier,kan regnskapsføreren vise hvilke ressurser som finnes som skogpleieog utvikling av skogen.

UBRUKTE MIDLER PÅ KONTO

Hensikten med å gi skogeiere mulighet til å avsette midler tilskogfondet er å bidra til langsiktige investeringer og sikreviktige miljøverdier i skogen.

- Ved årsskiftet 2009 og 2010 sto det vel 39 millioner ubruktekroner på skogfond i Sør-Trøndelag. Det er midler som det ermeningen skal investeres i langsiktig pleie av skogsarealene,forteller Sletvold.

- Avsettingen av midler til skogfond bør tilpasses hver enkeltskogeiers behov for investeringer og ikke stå på konto lengre ennnødvendig.

Skogfond

Kursholdere i det første skogfondkurset for regnskapsførere.Fra venstre Hans Olav Trøan fra Daldata, Jan Arild Sletvold fra Agdenes Regnskapslag og Jon Pettersen,Skogbrukets kursinstitutt (SKI). Foto: Torill Margrete Mevik,Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

REGNSKAPSFØRERE VIKTIGE RÅDGIVERE

I følge regnskapsføreren tyder det på at bruken avskogfondsordningen har tatt seg opp, men at det fortsatt er mye ågå på.

- Det viktigste tiltaket er å bidra til at det blir en mer aktivveiledning overfor skogeier, argumenterer Sletvold.

- Regnskapskontorene sitter i en nøkkelposisjon med et sterkttillitsforhold til skogeierne. Råd fra regnskapskontorene lyttesdet til. Vi tror derfor regnskapskontorene og regnskapsførerne eren verdifull ressurs og viktig samarbeidspartner for å påvirkeskogeiere i forhold til mer aktiv skogfondbruk.

- Les også: Lønnsom juletreproduksjon medskogfond

GIR SKATTEFORDELER

Aktiv bruk av skogfondet gir skogeiere mulighet til å utnytteskattefordelene mer aktivt og i større grad se skogen som enressurs som kan bruks for eksempel i forbindelse med investeringerog eierskifte.

I Norsk Landbruk har vi tidligere omtalt hvordan midler bliravsatt til skogfond og senere beskattet i et intervju medregnskapsfører Terje Odda, Fokus Økonomi på Hønefoss.

- Det du «setter inn» på skogfondkontoen, mellom fire og 40prosent av bruttoverdien, gir 100 prosent fradrag inæringsinntekten, forklarer Odda.

- Når man investerer i tiltak i skogen som er godkjent medskattefradrag, vil 85 prosent av uttaket være skattefritt. Deresterende 15 prosentene vil da bli næringsinntekt. De 15prosentene blir beskattet som ordinær næringsinntekt iskogbruket.

Regnskapsfører Odda viser hvordan utregningen blir i praksis medfølgende eksempel:

Innskudd eller trekk inn på skogfondkonto:

100 prosent fradrag i inntekt: 10 000kroner

Uttak fra skogfondkonto tilskogkulturtiltak:

10 000 kroner

Skatteoppgjøret blir da:

85 prosent skattefritt: 8 500 kroner

15 prosent inntektsføres: 1 500 kroner som beskattes somordinær næringsinntekt

- Les også: Ny nettside skal gjøre skogfond mertilgjengelig

TILTAK SOM GIR SKATTEFORDEL

Hensikten med skogfond er å sikre finansiering av bærekraftigforvaltning av skogsressursene gjennom tvungen avsetning av midler.Som hovedregel skal skogfondsmidlene brukes i den skogenskogsvirket er levert fra eller i annen skog som skogeieren har isamme kommune. Tiltak som gir skattefordel kan eksempelvis væreplantekjøp, planting og annen skogkultur, mens også vedlikehold avskogsbilveier som inngår i det permanente veinettet. Vær oppmerksompå at uttak til å betale moms på faktura ikke gir skattefordel.

Du kan finne mer informasjon om skogfond hos lovdata.no:

-Forskrift om skogfond o.a. 2006-07-03 nr. 881.