Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Denne kan du ikke fjerne uten videre

Opplever du at uvedkommende har parkert en bil i innkjørselen til et jorde du skal ut med traktor på, kan du ikke uten videre taue vekk bilen. Gjør du det, kan du i verste fall måtte betale erstatning til eieren av bilen.

KREVENDE: Står det en bil og sperrer innkjørselen til et jorde du skal ut og jobbe på, må tre vilkår være oppfylte for at du lovlig skal kunne taue vekk bilen. Illustrasjonsfoto: Knut Houge
KREVENDE: Står det en bil og sperrer innkjørselen til et jorde du skal ut og jobbe på, må tre vilkår være oppfylte for at du lovlig skal kunne taue vekk bilen. Illustrasjonsfoto: Knut Houge

Vi har bedt advokat og partner Per Aksel Hosar i Nordia Law beskrive hvilke muligheter gårdbrukere har, når de opplever at folk har parkert bilene sine på en måte som hindrer drifta på gården.

– Grunneier eller bruker har rett til å forby ferdsel med motorvogn på privat veg, om ikke annet er bestemt. Ferdsel med motorvogn i utmarka utenfor veg kan grunneier alltid forby, fordi det faller utenfor ferdselsretten etter friluftsloven. Dersom grunneier får samtykke fra kommunen, kan det også kreves bompenger for ferdsel på privat veg, men størrelsen på gebyret skal i så fall fastsettes av kommunen, som også kan stille vilkår om bruken av midlene, sier Hosar.

Tre vilkår

En grunneier kan likevel ikke taue vekk feilparkerte biler uten videre. Hosar sier at det er tre vilkår som må være til stede, hvis eier eller bruker av en privat vei skal kunne iverksette sanksjoner mot feilparkerte biler. Disse er:

• Motorvogna er plassert til fare for andre, eller slik at eier eller bruker av grunnen utsettes for vesentlig skade eller ulempe.

• Eier eller fører er forsøkt varslet, og ved kontakt gitt rimelig frist for selv å fjerne motorvogna.

• At det ved oppsatt skilt eller på annen måte klart framgår at området er privat, og at uvedkommende motorvogner kan bli fjernet for eiers regning og risiko, og med opplysning om hvor en kan henvende seg for å få utlevert motorvogna som er fjernet. Dette gjelder likevel ikke når motorvogna er plassert på et sted hvor det etter omstendighetene er åpenbart at den vil kunne være til fare eller til vesentlig skade eller ulempe for andre.

– Oppleves rigide

Alle de tre kravene må ifølge Hosar være oppfylte for at motorvogna skal kunne fjernes lovlig.

Annonse

Betyr ikke de strenge kravene i praksis, at det vil være for risikabelt for de fleste gårdbrukere å fjerne en feilparkert bil?

– For mange oppleves nok reglene såpass rigide, at det er lite praktisk å selv forfølge dette med feilparkerte biler på privat eiendom. Tanken bak regelverket er nok at dersom terskelen var lavere for at privatpersoner kunne fjerne feilparkerte biler, ville det være stor fare for at det kunne oppstå unødig skade på biler, og at dette kunne bli et større problem enn det problemet feilparkeringa er for grunneieren. Feilparkeringa må faktisk være et hinder for grunneier. Alternativt er jo at grunneier har en privat parkeringsplass. Der har han som alle andre parkeringsplasseiere, adgang til å drive vilkårsparkering. Det vil si pålegge gebyr for feilparkering eller ikke betalt avgift. Man må da være klar over at parkeringsforskrifta stiller en rekke vilkår for den som driver vilkårsparkering. Blant annet nødvendig forsikringsdekning, sier Hosar.

Eier må varsles

Blir en bil fjernet, må eier varsles om fjerninga så raskt som mulig, hvis eier av motorvogna er kjent, understreker Hosar.

– Vær oppmerksom på at det er særlige krav til hvilken informasjon varslet skal inneholde. Grunneier plikter å utlevere motorvogna til eieren, men dersom en motorvogn som er fjernet, ikke blir hentet innen tre måneder, kan den selges på nærmere angitte vilkår, opplyser Hosar.

Han legger til at det er viktig å være klar over at lovverket stiller flere krav, blant annet til hvordan en begjæring om fjerning skal utformes, hvis eier eller bruker av eiendommen ikke fjerner motorvogna selv.

– Det er ikke et krav at man engasjerer et selskap som driver med borttauing, til å fjerne bilen, men det kan være lurt for å redusere faren for å skade bilen i forbindelse med fjerninga.

Erstatning

Er ikke vilkårene for fjerning oppfylte, blir grunneier og den som har foretatt fjerninga av bilen, solidarisk ansvarlige for utgiftene forbundet med fjerninga og forvaringa.

– Dette gjelder også for eiers økonomiske tap som følge av fjerninga. Det gjelder også dersom motorvogna er lovlig fjernet, men at det viser seg å være fravendt eieren ved et lovbrudd, med en strafferamme på mer enn ett år. Det er derfor viktig at grunneier kan dokumentere at kravene er oppfylte, dersom det settes i verk sanksjoner, for eksempel ved fotobevis, sier Hosar.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke