Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fusarium-tiltak har gitt resultater

For bare ti år siden var Fusarium-sopper et stort problem i norske kornavlinger. Noen viktige grep, og hell med været, har resultert i svært lave konsentrasjoner av mykotoksinet DON de siste årene.

NIBIO-forsker Ingerd Skow Hofgaard forklarer at vær, agronomi og sortsvalg påvirker forekomsten av mykotoksinet DON i norske kornavlinger. Arkivfoto: Norsk Landbruk
NIBIO-forsker Ingerd Skow Hofgaard forklarer at vær, agronomi og sortsvalg påvirker forekomsten av mykotoksinet DON i norske kornavlinger. Arkivfoto: Norsk Landbruk

– Deoksynivalenol (DON) er et mykotoksin som dannes av sopparter innen Fusarium-slekta, forklarer Ingerd Skow Hofgaard, som er forsker innen korn­sykdommer ved NIBIO.

Fusarium-sopper kan infisere korn, og i Norge er det særlig havre som enkelte år har vært særlig utsatt.

– Mellom 2007 og 2012 ble det observert til dels høye nivåer av Fusarium i norskprodusert korn. Siden den gang er det gjennomført mange prosjekter, som har hatt mål om å identifisere hvilke værforhold som gir oppblomstring av denne soppsykdommen, hvilke kornarter som er mottakelige eller resistente, og hvilke dyrkingstiltak som kan redusere risikoen for utvikling av sykdommen, sier hun.

Fusarium-smitte kan ofte ses som svakt rosafargede korn. Foto: Kristin Bergo
Fusarium-smitte kan ofte ses som svakt rosafargede korn. Foto: Kristin Bergo

VÆRET HAR MYE Å SI

En forutsetning for at det skal utvikles mykotoksiner i korn, er at det er Fusarium-smitte til stede. I tillegg må plantene være mottakelige for sykdommen, og været må være optimalt for at soppen skal kunne infisere og utvikle seg, slik at den danner mykotoksiner.

– Årsakene til at vi nå ser lavere DON-verdier, er sammensatte, men den viktigste faktoren er været, forklarer Hofgaard.

Soppene trives godt i fuktig miljø, og store nedbørsmengder i kornets blomstringstid er forbundet med særlig høy risiko for at soppene skal utvikle seg. De siste årene har det vært flere sesonger hvor været ikke har vært optimalt for Fusarium-soppene.

– Etter flere år med dårlige levekår for soppen, reduseres smittepresset. Det tar antakelig mer enn ett år å bygge det opp igjen, så selv om som­meren 2017 var fuktig, gjorde tørkesommeren 2018 antakelig sitt til at smittenivået ikke bygde seg opp ytterligere, forklarer forskeren.

Det siste tiåret har andelen havre med lave DON-verdier hatt en tydelig økning. Grenseverdien for mathavre er på 1 750 mikrogram DON per kilo korn. Kilde: Norske Felleskjøp
Det siste tiåret har andelen havre med lave DON-verdier hatt en tydelig økning. Grenseverdien for mathavre er på 1 750 mikrogram DON per kilo korn. Kilde: Norske Felleskjøp

Å PLØYE ELLER IKKE PLØYE

Annonse

Selv om været er en faktor vi ikke får gjort så mye med, finnes det andre tiltak som kan redusere det generelle smittepresset av Fusarium.

– Planterester som ligger igjen på jordet, vil kunne være en smittekilde for neste års avlinger, forteller Hofgaard.

Derfor kan det være lurt å bearbeide jorda der det er registrert høye forekomster av DON i fjorårets avling, slik at planterestene begraves under overflata.

– Tidlig på 90-tallet ble mesteparten av korndyrkingsarealene i Norge høstpløyde. Innen 2011 var andelen høstpløyde kornarealer nesten halvert. Antakelig på grunn av økt fokus på redusert jordarbeiding. Deretter ser vi igjen en økning i høst­pløyde arealer, noe som kan ha bidratt til å redusere risikoen for plantesykdommer, forteller hun.

Av over 10 000 prøver av mathvete som er analysert av Eurofins, var det kun 19 stykker som røk på for høye DON-verdier i fjor. På både havre og hvete går rundt 95 prosent av prøvene helt uten trekk. Foto: Kristin Bergo
Av over 10 000 prøver av mathvete som er analysert av Eurofins, var det kun 19 stykker som røk på for høye DON-verdier i fjor. På både havre og hvete går rundt 95 prosent av prøvene helt uten trekk. Foto: Kristin Bergo

SORTSVALG ER VIKTIG

De siste ti årene har det også blitt gjennomført en rekke forsøk for å kartlegge resistens mot Fusarium i ulike kornsorter. Arbeidet har gjort det mulig å begrense dyrkinga av sorter som har vist seg å ha relativt høye DON-nivå.

– Dette kan antakelig ha vært med på å dempe det totale smittepresset. Ved å dyrke kornsorter som er mindre utsatt for Fusarium, vil det totale smittepresset og dermed risikoen for utvikling av mykotoksiner reduseres, forklarer Hofgaard.

For rundt ti år siden ble det også godkjent et soppmiddel for bruk mot Fusarium.

– På åkre som har hatt høye DON-nivåer i fjor­årets avling, og som har fuktige forhold i aksskytinga og tidlig blomstring, kan sprøyting med et soppmidddel i blomstringa til kornet, redusere risikoen for utvikling av mykotoksiner. Slik sprøyting har vist seg å kunne halvere forekomsten av DON i høsta korn, avslutter hun.

Neste artikkel

Kornproduksjon i et våtere klima