Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan jobbe mens de er i karantene

Tar du imot utenlandske sesongarbeidere kan disse jobbe på gården selv om de er i karantene. De må imidlertid unngå nærkontakt med andre personer enn dem de bor sammen med.

Illustrasjonsbilde: Fra gården til John Marius Nesvold. Foto: Willy Hugstmyr
Illustrasjonsbilde: Fra gården til John Marius Nesvold. Foto: Willy Hugstmyr

Bondelaget har utformet kjøreregler for utenlandske arbeidstakere i karantene. Kjørereglene er i samsvar med rådene fra myndighetene.

Landbruket i Norge sysselsetter normalt opptil 15 000 utenlandske sesongarbeidere i vekstsesongen. Svært få av disse har hittil kommet til Norge.

Karantene

Sesongarbeidere som kommer, vil i likhet med alle som krysser grensa inn til Norge, bli pålagt 14 dager karantene.

Mange har lurt på om sesongarbeiderne i disse 14 dagen må sitte uvirksomme i leiligheten eller hytta de bor i, eller om de kan jobbe på gården.

- I utgangspunktet skal en person som er i karantene ikke gå på jobb, men det er åpnet for arbeid i karantenetiden dersom dette kan utføres på betryggende vis med hensyn til smitterisiko, sier Sigrun Pettersborg, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

Unngå nærkontakt

Ifølge Covid-19-forskriften § 5 skal en person i karantene “oppholde seg i sitt eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted. Personen skal bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.”

Nærkontakt defineres som “kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.”

Driftsenhet

- Vi legger til grunn at begrepet “eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted” i landbruket omfatter driftsenheten slik denne er definert i Jordloven § 12 sjette ledd, sier Pettersborg.

Sigrun Pettersborg, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.
Sigrun Pettersborg, assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

Hun sier Bondelaget også forutsetter at sesongarbeiderne kan oppholde seg på annen fulldyrket og overflatedyrket jord, samt innmarksbeite som foretaket disponerer og driver aktivt. I tillegg kommer traktorer og lignende kjøretøy som er nødvendige i driften, og selvsagt også innkvarteringen, enten denne er på eller utenfor driftsenheten. Maskiner og redskaper med «hytte», som f.eks. traktorer og gravemaskiner bør så langt dette er mulig håndteres av én person, alternativt rengjøres og luftes grundig ved skifte av maskinkjørere.

Smitter ikke via mat

Ifølge Mattilsynet er det ingenting som tyder på at koronavirus smitter via mat. Likevel anbefaler Mattilsynet at bønder og sesongarbeidere som er i karantene ikke skal drive med aktivitet relatert til plantene de siste tre dagene før selve innhøstingen, og selvfølgelig heller ikke delta i selve innhøstingen.

Annonse

Bondelaget oppfordrer bønder som er arbeidsgivere for sesongarbeidere til å foreta en risikovurdering av hvilke arbeidsoppgaver som kan la seg gjennomføre, og gjøre nødvendige tilpasninger for å redusere smitterisiko. Er du i tvil, kontakt smittevernlegen i kommunen.

Kjørereglene

Nedenfor følger Bondelagets 12 kjøreregler for utenlandske arbeidstakere i karantene:

1. Arbeidstakerne må være friske og symptomfrie. Ved tegn på symptomer må personen straks tas ut av arbeidet/arbeidslaget og isoleres.

2. Arbeidstaker i karantene skal ikke jobbe med planter som skal spises direkte de siste tre dagene før selve innhøstingen. De skal heller ikke delta i selve innhøstingen eller direkte frambud av produktene. Dette til forskjell fra aktiviteter som å plante, tynne eller luke i grønnsakene.

3. Arbeidet må kunne utføres uten særlig nærkontakt med andre – minst 1 meter ute og 2 meter inne

4. Arbeidslag må ikke bestå av mer enn 5 personer.

5. Arbeidslag bør i størst mulig grad bestå av arbeidstakere som bor sammen

6. Det bør legges opp til minst mulig/ingen sirkulasjon mellom folk og arbeidslag/grupper.

7. Det må foreligge klare regler og fasiliteter for hygiene, både for folk og utstyr.

8. Kjøring til og fra arbeidsplass forutsetter kort og risikofri kjørevei. Kjøretøyet bør så langt det er mulig håndteres av én person, alternativt rengjøres og luftes grundig ved skifte av sjåfør. Offentlig transport skal ikke benyttes.

9. Avstandsreglene må også overholdes i matpauser, på fritiden og i bosituasjonen.

10. Det bør legges opp til minst mulig kontakt med vertsfamilien/arbeidsgiver – 1 person bør opprettholde kontakten, sørge for tilgang på mat og nødvendig bevertning etc. og fordele arbeidsoppgaver/lede arbeidet. Avstandsreglene må opprettholdes ved denne kontakten.

11. Maskiner og redskaper med «hytte», som f.eks. traktorer og gravemaskiner bør så langt dette er mulig håndteres av én person, alternativt rengjøres og luftes grundig ved skifte av maskinkjørere.

12. Ved behov bør det vurderes innføring av ekstra vernetiltak som masker, hansker, visir og f.eks. skillevegger av pleksiglass.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Reduserer lagersvinn med temperaturstyring