Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt toppår for korn i 2018?

Kornprodusentene tar i bruk ny kunnskap og øker avlingene.

En John Deere T560i Hillmaster tresker hvete i Øvre Eiker høsten 2017. (Foto: Hans Krekling)
En John Deere T560i Hillmaster tresker hvete i Øvre Eiker høsten 2017. (Foto: Hans Krekling)

Tre svært gode år på rappen skyldes i hovedsak vær med gode vekstforhold, men det er stor interesse for å omsette forskning og forsøk til praktisk dyrkingsteknikk. Det viser prosjektet KornFUTH, som presenterer sine resultater på konferansen «Korn 2018» den 5. og 6. februar.

Det startet i 2013 med et seminar med bønder for å kartlegge flaskehalser for økt norsk kornproduksjon. Det ble til prosjektet KornFUTH, som i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving blant annet har hatt 2700 deltakere på 110 samlinger! Nå er det inne i sitt siste år, og på «Korn 2018» vil oppsummering og resultater legges frem. Konferansen er et samarbeid mellom NIBIO «Korn og frøvekster» og Norsk Landbruksrådgiving, og KornFUTH (Fra Utredning Til Handling) bli et av mange temaer på de to dagene.

Vil tette avlingsgap

- Det såkalte avlingsgapet mellom forsøksresultater og praktisk dyrking er fortsatt for stort, sier leder for NIBIO-prosjektet, Einar Strand. Det er gjort mye forskning for å øke kvalitet og avlingsnivå, og produsentene er veldig på hugget for å ta det i bruk. Klimaendringer og effektivisering er en vanskelig kombinasjon, men økt bevissthet om jordpakking, gjødsling, sortsvalg og plantevern gir resultater for den enkelte.

Avlingsmessig ble 2017 det det tredje gode kornåret på rappen. Men det skurret litt på kvaliteten for Østlandet. Mens trønderne hadde en flott innhøstingsperiode til normal tid, sørget nedbøren for vanskelige forhold lengre sør. Det førte til forsinkelser og dårligere kvalitet. Dermed må en større andel matkorn importeres i år.

Høstkorn øker avling

Men når kornfolket samles til fagkonferanse, er det nye resultater og ny optimisme for 2018. Både avlinger og kvalitet skal økes, og høstkorn er en viktig nøkkel, sier forsker og avdelingsleder Wendy Waalen i NIBIO.

- Økt høstkorndyrking vil kunne øke den totale norske kornproduksjonen betydelig. Høstkornet er tidlig i gang om våren sammenlignet med vårkorn, og dermed blir den korte norske vekstsesongen utnyttet mer effektivt.

Annonse

Hvis en lykkes kan en ta vel 200 kilo mer per dekar i forhold til vårkorn. De siste åra med gode forhold, har mange tatt opp mot tusen kilo per dekar. Til sammenlikning ligger en normal avling for vårkorn på rundt 400 kilo per dekar.

- På grunn av klimaendringene vil dyrkingsområdet for høstkorn trolig bli utvidet i framtiden, mener Wendy Waalen. Lengre vekstsesonger og mildere vintre vil gjøre det lettere å etablere og dyrke høstkorn. Samtidig vil forventet økning i nedbør om høsten og vinteren kunne gi vanskeligere forhold for etablering, og kreve tiltak som reduserer erosjonsfaren ved høstkorndyrkingen.

LES OGSÅ: Håndholdt apparat måler kornkvalitet

Som en del av KornFUTH-prosjektet er det gjort en forsøksserie med varierende såmengder. Den har gitt grunnlag for å endre på dagens anbefalinger, sier Waalen, som blant annet vil presentere noen av resultatene under «Korn 2018» i februar.

Veiledning og forsøk

KornFUTH er et veiledningsprosjekt. Men underveis har det også blitt gjort en del registreringer. For eksempel som med såmengder av høstkorn, sier prosjektleder Einar Strand.

- Det har vært viktig å skape arenaer for å formidle kunnskap. Derfor er det anlagt demonstrasjonsfelt og forsøk i alle korndistriktene. Dette har vært et godt utgangspunkt for markdager og fagmøter gjennom lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving, sier Strand.

Det er mange faktorer som påvirker kornavlinger og kvalitet. Et av de spørsmålene er dyrkingsteknikk. - Mange ønsker å bruke en mer optimal dyrkingsteknikk i forhold til dagens sortsmateriale, sier Einar Strand.

I forhold til den tradisjonelle sortsprøvingen har en derfor prøvd en del av dagens sortsmateriale på en annen måte. Det vil si med en dyrkingsteknikk som ligger nærmere opp mot det som brukes i dagens praktiske dyrking.

Det har også vært avsatt midler til at prosjektet skal kunne støtte utprøvingen av gode ideer om ny dyrkingsteknikk og nye former for rådgiving for å nå dagen kornprodusenter.

LES OGSÅ: Matkorn er ekstremsport

Neste artikkel

– Mulig vi burde ha ventet med kalkinga