Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
POTENSIAL: – Høstkorn utnytter vekstsesongen bedre og har et høyere avlingspotensial enn vårkorn, sier Till Seehusen i NIBIO.
POTENSIAL: – Høstkorn utnytter vekstsesongen bedre og har et høyere avlingspotensial enn vårkorn, sier Till Seehusen i NIBIO.

Flere kan produsere høstkorn

– Det er gode muligheter for å øke produksjonen av høstkorn i Norge. Klimaendringene vil gi høyere temperaturer og dermed lengre vekstsesong. Dette åpner for å produsere mer høstkorn, sier NIBIO-forsker Till Seehusen.

Han er arbeidspakkeleder for prosjektet ProHøst, der de vurderer mulighetene for å dyrke mer høstkorn i Norge.

– Høstkorn utnytter vekstsesongen bedre og har et høyere avlingspotensial enn vårkorn, sier Seehusen, og legger til:

– Klimaendringene vil også føre til mer nedbør. Dermed får vi et kortere tidsvindu til tresking og jordarbeiding om høsten.

Seehusen sier at det hovedsakelig er kornprodusenter i områdene rundt Oslofjorden og i kornområdene i Innlandet, som har gode sjanser for å lykkes med høstkorn.

Direktesåing

– Med fuktigere forhold og færre dager for feltarbeid om høsten er det viktig å ha effektive tiltak for å utnytte lagelige forhold best mulig. Det er et stort innsparingspotensial innenfor jordarbeiding. Mindre intensiv jordarbeiding sparer tid, fordi det baserer seg på et redusert antall arbeidsoperasjoner. Her er særlig direktesåing og Strip-Till av interesse, forteller Seehusen.

Annonse

Fuktigere forhold og mer høstkorn kan ifølge NIBIO-forskeren øke faren for erosjon og avrenning.

FORSØK: – I Canada har man gode erfaringer med Strip-Till. Vi skal se om dette kan være en god metode i Norge også, sier Seehusen.
FORSØK: – I Canada har man gode erfaringer med Strip-Till. Vi skal se om dette kan være en god metode i Norge også, sier Seehusen.

– Det er viktig å beholde planterestene for å holde jorda dekket. Dette kan komme i konflikt med spiring og planteetablering, ved at halmrestene kommer i kontakt med frøene. I prosjektet vårt skal vi se på muligheter for å beholde halmen og samtidig redusere problemene. Det er derfor vi prøver ut Strip-Till, som ikke er særlig utbredt her i landet. Strip-Till er en mellomting mellom direktesåing og pløying. I USA og Canada har man gode erfaringer med dette. Vi skal se om det også kan være en god metode i Norge, meddeler han.

Overvintring

En av hovedutfordringene med å ha høstkorn i Norge i dag, er overvintringa. Ved isdannelse kan det lett bli isbrann og overvintringsskader.

DILEMMA: – Det er viktig å beholde planterestene for å holde jorda dekket, men dette kan komme i konflikt med spiring, ved at halmrestene kommer i kontakt med frøene, sier Seehusen.
DILEMMA: – Det er viktig å beholde planterestene for å holde jorda dekket, men dette kan komme i konflikt med spiring, ved at halmrestene kommer i kontakt med frøene, sier Seehusen.

– Utenlandske forsøksresultater viser at en grov overflate og planterester, særlig fra stående stubb, kan fange snø og påvirke mikroklimaet i såbed. Det er også rapportert om at stående stubb bryter isdekket, og dermed reduserer faren for at plantene kveles, forteller Seehusen.

Han understreker at man i prosjektet, forsøker å finne effektive etableringsstrategier. Dette inkluderer også riktig såtidspunkt, slik at det blir god planteetablering før vinteren.

Fakta om ProHøst

Hovedmål: Utvikle klimarobuste dyrkingsstrategier for å produsere høsthvete som tilfredsstiller behovene og kravene som markedet etterspør.

Delmål 1: Undersøke betydningen av ulike jordarbeidingsstrategier for planteetablering, vinteroverlevelse og avling.

Delmål 2: Undersøke effekten av høstgjødsling på planteutvikling, vinterherding, vinteroverlevelse og avling.

Delmål 3: Undersøke betydningen av høstgjødsling på utviklinga av Microdochium sopp-relaterte sykdommer, og eventuelle konsekvenser for kornkvalitet.

Delmål 4: Øke utnyttelsen av høsthvete til matkorn, ved bedre seleksjon av sorter og optimal, sensorbasert gjødsling.

Delmål 5: Identifisere agronomiske og sosioøkonomiske faktorer som påvirker økonomien ved dyrking av høsthvete til mat eller fôr, for å øke beslutningsgrunnlaget knyttet til valg av strategier.

Prosjekteier: NIBIO

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kornproduksjon i et våtere klima