Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skremte kyr søkte tilflukt i fjøs eller leskur

Det er forsvarlig å ha husdyr i rød sone ved Ørlandet flystasjon, men dyrene bør ha mulighet til å gå inn i leskur når de er på beite. Dette er konklusjonen til forskerne som har sett på hvordan flystøy påvirker storfe.

Kuer på beite innenfor rød sone. Foto: Nina Kalis
Kuer på beite innenfor rød sone. Foto: Nina Kalis

Siden 2013 har forskere fra NMBU i flere omganger gjort observasjoner av hvordan 11 besetninger med 278 storfe har reagert på flytrafikken og flystøyen fra Ørlandet flystasjon. Dyrene er observert i forbindelse med takeoff, overflyging og landing. Multiconsult har i samme periode også gjort akustikkfaglige støymålinger.

Alle observasjonene og målingene er gjort i rød sone, altså på de arealene som ligger nærmest den delen av flystripen der jagerflyene lander og letter.

De 11 besetningene er ikke innløst, og bøndene her ønsker å drive videre med melkeproduksjon etter at aktiviteten på Ørlandet er utvidet og de nye og noe mer støyende F35-flyene overtar for dagens F16er.

Ingen problemer innendørs

Observasjonene som er gjort inne i fjøsene viser at dyrene ikke i noen situasjoner reagerte noe særlig på flystøy. Hjertefrekvensmålingene ga faktisk større utslag på hendelser som skjedde inne i fjøset, slik som fôring, enn på flyavganger.

- Storfe har stor tilpasningsevne til støy fra fly. Når vi har hentet kalver fra områder utenfor støysonen og plassert dem i rød støysone har det bare tatt to dager før dyrene har tilpasset seg, sier professor Inger Lise Andersen. Det er prosjektmedarbeider Nina Kalis som har gjennomført observasjonene.

- Dyrene hører at flyene skal ta av og at støyen gradvis blir høyere. Det beste for dyrene er hvis flyene går rett opp ved takeoff. Ved sprengning og skyting er reaksjonene helt annerledes. Brå smell kan utløse redsel og panikk hos dyra, sier Andersen.

Beiteadferd

Annonse

Forskerne var særlig opptatt av kyrnes adferd på beite ved avgang og overflygning.

Inger Lise Andersen sitter på en stol og har beitende kuer i bakgrunnen. Foto: Nina Kalis
Inger Lise Andersen sitter på en stol og har beitende kuer i bakgrunnen. Foto: Nina Kalis

- Ved overflyginger og endringer i flyvemønsteret ble det i noen besetninger observert sterke fryktreaksjoner. Vanlig ukentlige flygninger er uproblematisk når dyrene er inne i fjøset. Det kan være noen problemer hvis dyrene går på beite og flyene går i rett linje, Hvis dyrene hadde mulighet til å gå inn i leskur eller fjøs, så vi at de gikk inn her når det var mye flygning, sier Andersen som selv har vokst opp på Ørlandet og er vant med at det klirret i vinduene når F16 lettet.

- Det har alltid vært en sameksistens mellom flyplassen og dyreholdet på Ørlandet,

- Bøndene bør bo på gårdene

Forskernes konklusjon er at det fortsatt er mulig å ha storfe i rød støysone. Men de beskriver to tiltak som bør gjøres.

- På grunn av fluktreaksjonene til dyra på beite mener vi at et fortsatt husdyrhold i rød støysone vil være mest forsvarlig hvis dyra i de mest utsatte besetningene har fluktmuligheter hvor de kan gå inn i leskur eller fjøs, og at bøndene kan bo på gårdene sine, slik at de kan være til stede ved uforutsett flygning og endret flygemønster, sier Andersen. Hun understreker at den flytrafikken som har vært på Ørlandet i den perioden observasjonene er gjort ikke er representativ for den aktiviteten som vil være på Ørlandet i fremtiden.

- Vår undersøkelse fastslår at det er fullt mulig å ha husdyr i støysonen med dagens flytrafikk, men jeg vil påpeke at dette ikke nødvendigvis gjelder hvis aktiviteten blir vesentlig større med F-35 med mange avganger og fullastede fly med etterbrenner, sier Inger Lise Andersen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hever dyrevelferden med ny forskrift