Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sprer 250.000 tonn kloakkslam

Landbruket tar imot drøyt to tredeler av alt kloakkslam som produseres i Norge. Dette brukes som regel som jordforbedring av bønder som ikke har tilgang på husdyrgjødsel.

Norges største vannrenseanlegg, VEAS, leverte i fjor slam til 68 bønder. Foto: VEAS
Norges største vannrenseanlegg, VEAS, leverte i fjor slam til 68 bønder. Foto: VEAS

Hvert år produserer landets kloakkrenseanlegg cirka 370.000 tonn kloakkslam. Det meste av dette har 25 prosent tørrstoff, mens det slammet som leveres fra VEAS har 43 prosent tørrstoff.

Hvis tørrstoffprosenten var 100 på alt slammet som ble produsert i Norge ville dette tilsvare 100.000 tonn.

68 bønder tar imot slam fra VEAS

- Cirka to tredeler av dette slammet kjøres ut til jordbruket. Det meste av den resterende ene tredelen blir brukt til tildekking av avfallsdeponi og grøntarealer uten matproduksjon, forteller produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen i det interkommunale selskapet, VEAS. VEAS-anlegget er landets største vannrenseanlegg, Anlegget ligger inne i fjellet i Asker og renser avløpsvannet fra cirka 700.000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker.

VEAS produserte i fjor rundt 40.000 tonn jordforbedringsprodukt med 43 prosent tørrstoff. Dette tilsvarer cirka 17 300 tonn med 100 prosent tørrstoff.

Produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen i VEAS. Foto: VEAS
Produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen i VEAS. Foto: VEAS

Kjetil Wang-Hansen opplyser at VEAS leverte slammet til mottakere i hele Østlandsområdet. De leverte blant annet til bønder i Flå, på Elverum, i Østfold, Vestfold, og Telemark. I fjor tok 68 bønder imot kloakkslam fra VEAS, og året før tok 74 bønder imot slam.

- Bøndene betaler ingenting for slammet. Transport, spredning og eventuell tildekking betales av VEAS, forteller Wang-Hansen.

Annonse

- Har dere behov for flere mottakere av slammet?

- Det er per i dag venteliste på å få jordforbedringsprodukt, men det er likevel stadig behov for flere mottakere, svarer Wang Hansen. Han oppfordrer bønder som er interessert i å ta imot VEAS sitt produkt til å ta kontakt.

Tilsatt kalk

Slammet er tilsatt betydelige mengder kalk. På VEAS hjemmeside ligger det en varedeklarasjon som sier hva slammet inneholder. Her står det blant annet:

“Veas-jord er avløpsslam som er stabilisert, hygienisert og tilsatt kalk. Veas-jord inneholder fosfor og andre næringsstoffer, har jordforbedrende egenskaper og gir en gunstig kalkeffekt på jorda. Ved bruk av Veas-jord på jordbruksarealer skal dette tas med i gjødselplanen. Etter spredning skal det gå tre år før det kan dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær. Slam skal ikke brukes på eng og beite. Veas-jord er særlig egnet som jordforbedringsmiddel på humusfattige og sure kornarealer med kalkbehov.

Veas-jord inneholder mye kalk. Spredning av 2 tonn Veas-jord, med 45-50 % TS vil tilføre jorda ca 200 kg CaO, noe som tilsvarer omtrent 360 kg kalksteinsmel.”

- Hvordan bør bøndene oppbevare og lagre slammet?

- I sommerhalvåret skal slammet spres fortløpende på jordet hvis mulig. I vinterhalvåret fra og med oktober skal slammet lagres på de allerede godkjente jordene, og eventuelt dekkes til, sier Kjetil Wang-Hansen i VEAS.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Ha en plan for kjøresporene