Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil at mer gjødsel blir til biogass

Rapport fra Landbruksdirektoratet tar for seg hvordan vi kan øke andelen husdyrgjødsel som går til biogassproduksjon

En ny rapport fra Landbruksdirektoratet tar for seg hvordan vi kan øke andelen husdyrgjødsel som blir til biogass. Ilustrasjonsfoto: Øystein Heggdal
En ny rapport fra Landbruksdirektoratet tar for seg hvordan vi kan øke andelen husdyrgjødsel som blir til biogass. Ilustrasjonsfoto: Øystein Heggdal

70 000 tonn av husdyrgjødsel brukes i dag til å lage biogass i Norge, noe som kun tilsvarer èn prosent av de totale gjødselsressurene. Siden bruk av gjødsel i biogassproduksjon kan redusere klimagassutslipp både fra landbruket og gjennom redusert bruk av fossil olje og gass, ønsker Regjeringen å øke andelen til 30 prosent, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

I Jordbruksoppgjøret 2019 ble det derfor besluttet å sette sammen en arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene for å øke biogassproduksjonen basert på gjødsel fra husdyr. Arbeidsgruppa består av representanter fra Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Enova, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet.

VIL NÅ MÅLET GJENNOM TILSKUDDSORDNINGER

I rapporten som har kommet ut av arbeidet, har arbeidsgruppa kommet med anbefalinger for hvordan man kan nå målet ved å ta i bruk eksisterende og nye virkemidler. Av de eksisterende virkemidlene er målretta bruk av tilskuddsordninger trukket fram, blant annet at dagens tilskuddsordninger med utbetaling til bonden bør opprettholdes. I tillegg bør tilskuddssatsen for å levere gjødsel til biogassanlegg økes for å unngå at økonomiske barrierer hindrer at møkka fraktes til anleggene. Arbeidsgruppa anbefaler også at den maksimale tilskuddsatsen for støtte til investering i gårdsanlegg, økes fra dagens nivå til femti prosent, og at det totalt sett blir holdt av mer penger, slik at det blir mulighet for flere til å søke.

Annonse

Av nye virkemidler trekkes det fram at det bør stilles krav til bønder som mottar eller produserer egen biorest, om dekke på biorestlageret og miljøvennlig spredning av bioresten. Det bør også legges til rette for rådgivingstilbud for gårds- og bygdeanlegg, og utarbeides en veileder i selvkostregelverket.

NOEN UTFORDRINGER

Rapporten tar også for seg viktige hindringer som gjør det vanskelig å nå målet om 30 prosent utnyttelse av husdyrgjødsel. For gårdsanlegg kan store investeringskostnader, lavt biogassutbytte og relativt lave strømpriser gjøre det vanskelig å øke andelen. Transportkostnader ved frakt av gjødsel og biorest trekkes også fram som en viktig barriere, og det at både sambehandlingsanlegg og gårdsanlegg opplever usikkerhet rundt varigheten av ordningene for å få tilskudd for levering av gjødsel.

Neste artikkel

60 millioner kroner til skogplanting