Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha færre, men mer målrettede tilsyn

I fjor hadde Mattilsynet 2 268 tilsyn hos gårdbrukere med produksjonsdyr. Av disse fikk én svinebesetning, én fjørfebesetning, syv sauebesetninger og syv storfebesetninger pålegg om å avvikle dyreholdet.

Vanskjøtsel: Mattilsynet registrerte i fjor flest tilfeller av alvorlig vanskjøtsel og av inngripende vedtak for storfe. Illustrasjonsbilde: Knut Houge
Vanskjøtsel: Mattilsynet registrerte i fjor flest tilfeller av alvorlig vanskjøtsel og av inngripende vedtak for storfe. Illustrasjonsbilde: Knut Houge

Som følge av koronapandemien gjennomførte Mattilsynet i fjor færre enn halvparten så mange tilsyn som året før. Mens Mattilsynet i 2019 gjennomførte 6 663 tilsyn med dyrehold, klarte de kun 2 840 tilsyn i fjor. Av disse tilsynene var 2 263 hos gårdbrukere med produksjonsdyr. Resten av tilsynene var i staller med hest og hos eiere av kjæledyr.

– Vi har ikke noe mål på hvor mange tilsyn som er et riktig antall. Det er også vanskelig å vite hva som ville ha vært resultatet av mer omfattende tilsynsaktivitet. Fjoråret var et unntaksår på grunn av korona. Men det ville også uten korona vært et mål å gjennomføre færre, men mest mulig målrettede tilsyn med best mulig kvalitet, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Hun understreker at det også er andre tiltak enn tilsyn, som er viktig for å fremme dyrevelferden.

PLANLEGGINGA av tilsynskampanjen på velferd hos svin tok ifølge Knævelsrud også mye ressurser i fjor.

Annonse

– Næringas egne systemer med dyrevelferdsprogrammer og KSL spiller en stadig større rolle innenfor produksjonsdyreholdet. Vi er i aktiv dialog med næringas organisasjoner om dette. Disse systemene når langt flere dyreholdere enn det vi kan gjøre gjennom tilsyn. Målet er at den bonden som vil og kan, får hjelp av næringas systemer til å følge regelverket og ha god dyrevelferd, og at Mattilsynet skal følge opp dem som ikke vil og kan følge regelverket.

MATTILSYNET fant i 2020 større og mindre brudd på regelverket i 39 prosent av dyreholdene. Knævelsrud sier det ikke går an å regne ut hvor stor denne prosenten var for produksjonsdyr totalt, på grunn av måten dyreholdene blir registrert på i Mattilsynets system. Registreringene her gjelder antall saker.

– En sak kan omfatte flere dyrearter, og i ett dyrehold kan det være flere saker på samme dyreart. Det gir lite mening å regne på slike andeler der det finnes få dyrehold eller det er ført få tilsyn. For de viktigste produksjonsdyrene var andelen saker med brudd slik: Fjørfe 26 prosent, sau 34 prosent, storfe 52 prosent og svin 23 prosent.

STRATEGIEN til Mattilsynet i år er å prioritere å ha tilsyn hos de dyreholderne de mener det er størst risiko at dyrene ikke har det bra hos. Hva legger dere til grunn når dere skal plukke ut de gårdbrukerne dere vil besøke?

– Kronisk dårlige dyrehold, alvorlige bekymringsmeldinger, informasjon fra tilsynsveterinærer på slakteri og tall fra utvidet sykdomsregistrering på slakteri (USR), er det viktigste grunnlaget for risikobasert tilsyn. I 2021 og første halvdel av 2022 fører vi dessuten tilsyn med et tilfeldig utvalg av svinebesetninger, for å få mer kunnskap om status innen denne næringa. Vi har et mål om å gjennomføre 400 tilsyn med dyrevelferden hos svin. I tillegg kommer svinehold der det skal tas ut MRSA-prøver, forteller Knævelsrud.

Hun sier det er for tidlig å komme med noen foreløpige resultater fra svinekampanjen. Mattilsynet vil først komme ut med tall etter første tertial, altså tidligst i mai.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tine deler ut dyrevelferdspris