Det nyoppstartede danske firmaet Bioomix har gått i samarbeid med to universiteter i Danmark for å utvikle et nytt våpen mot soppsykdommer i bygg og hvete. Planen er å utnytte at enkelte bakterier har utviklet evner til å ta livet av soppen.

– Vi håper å kunne bruke den evnen til plantens fordel ved å la bakterier styrke plantenes resistens mot soppangrep. Prosjektet går kort fortalt ut på å finne bakteriene som har slike egenskaper, sier direktør for Bioomix Morten Østergaard Andersen i en pressemelding.

Det finnes allerede biologiske soppmidler på markedet med tilsvarende egenskaper som de leter etter i dette prosjektet, men det er i hovedsak midler utviklet for bruk i gartnerier eller under andre geografiske og klimatiske forhold enn Danmark.

– Poenget er å se om det finnes danske bakterier som effektivt hemmer utviklingen av soppsykdommer på danske jorder, forklarer Andersen.

Sammen med Syddansk Universitet har Bioomix utviklet en metode for å samle inn og kartlegge naturlig forekommende mikroorganismer i jorden. Planen er å bruke metoden for å finne sopphemmende bakterier i jorda.

– Når vi har funnet sopphemmende bakterier skal vi undersøke bakterienes øvrige egenskaper som for eksempel hvordan de gror og hvordan vi kan oppformere dem, sier Andersen.

Etterpå skal de framstille et sluttprodukt som under kontrollerte forhold skal testes for å se om det eventuelt har noen negative effekter på plantene, og hvor godt det virker mot soppsykdommene.

Undersøkelsene skal også vise om produktet kan brukes forebyggende eller som behandling. Målet er å sitte igjen med produkter som kan brukes effektivt mot de store soppsykdommene som plager kornproduksjon i Nord-Europa.

– Vi håper vårt sluttprodukt kan brukes i alle land som befinner seg i noenlunde samme klimatiske sone som Danmark. Sverige, Polen England, Nord-Tyskland er alle potensielle markeder for et effektivt biologisk soppmiddel, sier Andersen.

Og kanskje også Norge. Prosjektet har fått offentlig støtte på ni millioner kroner og går fram til midten av 2025.