Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anslår at sau og storfe kan være klimanøytrale

Ifølge en studie utført av Auckland University of Technology på New Zealand, vil vegetasjon i landbruksområder med sau og storfe absorbere mellom 63 og 118 prosent av klimagassutslippene fra dyra.

Skal man tro forskere fra New Zealand vil omtrent 90 prosent av klimagasstslippene som sau og storfe i landet står for, absorberes av vegetasjonen rundt gårdene. Foto: Kristin Bergo
Skal man tro forskere fra New Zealand vil omtrent 90 prosent av klimagasstslippene som sau og storfe i landet står for, absorberes av vegetasjonen rundt gårdene. Foto: Kristin Bergo

Hensikten med studien var å finne ut hvor mye av klimagassutslippene som fanges opp igjen i økosystemer rundt sau og storfe. Rapporten er bestilt av Beef + Lamb New Zealand, som er samvirkeorganisasjonen for storfe- og sauebønder på New Zealand, og det er University og Auckland som står bak forskninga. I en oppsummering av rapporten understreker Beef + Lamb NZ at det er viktig at det ikke bare blir fokusert på klimagassutslippene forårsaket av husdyr, men at det også blir undersøkt hvordan aktiviteten på gårdene påvirker karbonbinding og karbonlagring. Siden myndighetene i landet ønsker å lage en plan for hvordan landbruket skal bli klimanøytralt, er det også relevant å dokumentere hvor stor andel av gassutslippet som går tilbake i jorda og vegetasjonen i landbruksområdene.

HAR BEREGNET TO YTTERPUNKTER

Annonse

I rapporten anslår forskerne at det totalt er 10,2 millioner hektar tilknyttet gårder som driver med storfe og sau på New Zealand. Av disse områdene er omtrent 80 prosent beite, mens resten er skog, kratt og buskvegetasjon. Foskerne har beregnet at det totalt er omtrent 1,3 millioner kilotonn karbon som er lagret i jord og vegetasjon rundt slike gårder. I tillegg tar rapporten for seg hvor mye karbon man kan anta blir bundet i disse områdene. For å beregne det har de laget to estimater som legger seg i hver sin ende av skalaen, for å ta høyde for variasjon i status og kvalitet på vegetasjonen. Det lave, og konservative estimatet anslår at rundt 10 000 kilotonn CO2-ekvivalenter blir bundet i vegetasjonen rundt gårdene. Det høye og optimistiske estimatet anslår at over 19 000 kilotonn CO2-ekvivalenter blir bundet. I disse tallene er imidlertid karbonbinding i jord ikke inkludert, fordi forskerne mangler kunnskap om hvordan karbonlagre i jord endrer seg gjennom året, og fordi New Zealand har større mengder karbon lagret i jorda, sammenlignet med en del andre land.

NESTEN KARBONNØYTRALT

Studien har ikke beregnet hvor store mengder klimagasser som slippes ut i forbindelse med produksjon av storfe og sau, men baserer sammenligningene på New Zealands myndigheters offisielle beregninger. Myndighetene har anslått at ustlippstallet ligger på 16 500 kilotonn CO2-ekvivalenter for produksjon av sau og storfe i landet. Det betyr at vegetasjonen rundt gårder med disse produksjonene binder mellom 63 og 118 prosent av det totale utslippet, avhengig av om den relle karbonbindinga ligger i øvre eller nedre sjikt av karbonbindingsestimatene. Hvis man antar at det reelle tallet ligger omtrent i midten, er det sannsynlig at rundt 90 prosent av klimagassutslippene fra sau og storfe i New Zealand, blir absorbert av vegetasjonen rundt gårdene. Dermed kan forskerne anta at produksjon av sau og storfe ikke er like ille for klimaet som det kan virke. Beregningene gjelder imidlertid for New Zealand, og det er derfor ikke sikkert at resultatene er direkte overførbare til norske forhold.

Neste artikkel

Med hjerte for kua