Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever lav prisvekst og økt statlig kvotekjøp

Tine anbefaler å øke målprisen for melk med fattige 3 øre for å gjenvinne konkurransekraft.

Norske melkeprodusenter vil få en stor utfordring med å tilpasse melkeproduksjonen de neste årene. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo
Norske melkeprodusenter vil få en stor utfordring med å tilpasse melkeproduksjonen de neste årene. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo

Norsk melkeproduksjon må gjennvinne konkurransekraft samtidig som behovet for melk vil gå kraftig ned de neste årene. Derfor mener Tine at prisøkningen på melk må ligge under den generelle prisveksten i Norge.

Tine vil også at staten skal bruke kvotesalgsordninga til å inndra mer melkekvote de to neste årene, og foreslår at 70 prosent av kvoten må selges til staten når en produsent selger melkevoten sin.

Nedgang i melkeforbruket

Norsk melkeproduksjon utfordres for tiden fra mange kanter, og det gjør at vi står overfor en smertefull jobb med å tilpasse og redusere produksjonen.

Høy befolkningsvekst var i flere år med å bremse nedgangen i etterspørsel etter melk, men siden 2015 har befolkningsveksten blitt halvert. Det får norske melkeprodusenter nå merke.

Det skjer samtidig med at veksten i innenlandsk forbruk av ost har flatet ut, og at avstanden mellom melkeprisen i Norge og EU øker. Det merkes på et økende prisgap mellom oster produsert i Norge og i utlandet.

Støtten til Jarlsberg forsvinner

Forbruket av både ku- og geitemelk rammes også av at vi endrer kostholdsvanene. Vi eter færre måltider med brød, og det fører igjen til at vi drikker mindre melk og eter mindre brunost.

Tine anbefaler avtalepartene sju tiltak for å dempe virkningene av fall i etterspørslelen etter norsk melk. Foto: SAC
Tine anbefaler avtalepartene sju tiltak for å dempe virkningene av fall i etterspørslelen etter norsk melk. Foto: SAC

Men det som topper alle de langsiktige trendene er det brå bortfallet av eksportsubsidier, som vil tre i kraft i 2021. Det vil gi et betydelig volumfall for melk når Jarlsberg for eksport ikke lenger skal lages av norsk melk.

I et innspill til årets jordbruksforhandlinger anbefaler Tine at man fortsatt skal være svært varsomme med å øke målprisen på melk. Med en økning på maksimalt 3 øre per liter melk er målet å vinne styre konkurransekrafta for norsk melk, slik at vi kan vinne tilbake det volumet vi taper som følge av eksportbortfallet. Det krever en prisvekst som er vesentlig lavere enn konsumprisindeksen fram mot 2021.

Annonse

Sju krav til jordbruksoppgjøret

Samtidig mener Tine at vi bør forsterke tiltak for å ta ut kvote gjennom å holde tilbake kvoter som staten kjøper opp. Her er Tines sju ønsker til avtalepartene i jordbruksoppgjøret:

1. Tine vil sterkt fraråde kostnadsøkninger som følge av tiltak i jordbruksforhandlingene som i sin tur vil svekker konkurransekraften til norsk melk og økonomien for norske melkeprodusenter. Det bør heller legges vekt på tiltak som kan ha kostnadsreduserende effekter.

2. Øvre prisgrense på melk bør heves fra 5 prosent til 10 prosent av målpris slik at råvarepris til industri i større grad kan reflektere variasjonene i melketilgang

3. Geiteholdet må prioriteres i årets oppgjør gjennom økt beitetilskudd og økt grunntilskudd eller andre målrettede tilskudd.

De to neste årene bør staten kjøpe 70 prosent av hver kvote som selges, anbefaler Tine. Foto: Øystein Heggdal.
De to neste årene bør staten kjøpe 70 prosent av hver kvote som selges, anbefaler Tine. Foto: Øystein Heggdal.

4. Bortfall av eksportsubsidier gir reduksjon i norsk osteproduksjon med behov for en ekstraordinær kvotetilpassing. Det er behov for et samlet sett av tiltak. I en periode på to år bør kravet til salg gjennom den statlige ordningen økes fra 20 til 70 prosent. Kvote solgt gjennom den statlige ordningen bør ikke videreselges. Det bør samtidig vurderes tiltak for å sikre at ikke en stadig større del av kvotene eies av foretak uten egen melkeproduksjon.

5. Det er fortsatt et stort behov for nyinvesteringer i melkeproduksjonen for å tilpasse næringa til framtidens krav til dyrevelferd. Investeringsordningene må derfor opprettholdes og styrkes.

6. Bruk av meieriprodukt i annen næringsmiddelindustri er viktig for å dempe effekten av eksportbortfallet. Ordningen med Råvarekompensasjon må styrkes.

7. En klimavennlig melkeproduksjon må baseres på norske fôrressurser. Jordbruksoppgjøret må stimulere til effektiv produksjon av grovfôr.

Neste artikkel

Tine øker betaling for melka