Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stabilt for de bevaringsverdige

Kun to raser har nedgang.

TRYGG: Det var 500 færre rasegodkjente søyer av gammalnorsk spælsau i 2021 enn i 2020, men populasjonen ligger på over 14 000 avlsdyr totalt, så nedgangen utgjør ingen risiko. Foto: Marit Glærum
TRYGG: Det var 500 færre rasegodkjente søyer av gammalnorsk spælsau i 2021 enn i 2020, men populasjonen ligger på over 14 000 avlsdyr totalt, så nedgangen utgjør ingen risiko. Foto: Marit Glærum

– Det overordnede inntrykket er at antall dyr og besetninger med de bevaringsverdige husdyrrasene, øker eller holder seg stabilt. Da både antall husdyr og antall bønder ellers i landbruket går ned, gir dette grunnlag for å si at det er en positiv utvikling for de bevaringsverdige husdyrrasene, skriver NIBIO i sin rapport med nøkkeltall 2021 fra Norsk genressurssenter.

Rapporten utgis årlig og gir en oppdatert status for bevaring og bruk av genetiske ressurser i Norge. Rapporten inneholder tre hovedkapitler, som omhandler henholdsvis husdyr, skogtrær og plantegenetiske ressurser. Hvert av disse kapitlene presenterer relevante data, statusvurderinger og definisjoner.

DE SISTE FIRE ÅRENE har antall melkekyr av de bevaringsverdige storferasene ligget stabilt på cirka 1 300 kyr, mens antall ammekyr i den samme perioden har økt fra 2 400 i 2018 til 3 200 i 2021.

– Dette betyr at all økning i populasjonsstørrelse for disse rasene, skjer i ammekuproduksjonen, skriver de.

Annonse

DET ER TO BEVARINGSVERDIGE husdyrraser som har nedgang i populasjonsstørrelse det siste året, det er gammalnorsk spælsau og grå trøndersau.

– Gammalnorsk spælsau har en populasjonsstørrelse utenfor faresonen, så denne nedgangen gir foreløpig ingen grunn til bekymring for rasens status. Nedgangen hos grå trøndersau er på to prosent av populasjonen i 2020. Denne nedgangen er marginal og kan skyldes tilfeldigheter, eller at populasjonen er i ferd med å stabilisere seg på drøyt 1 500 avlssøyer, meddeler de.

KONSTANT: Grå trøndersau på Evavollen gård. Populasjonen er trolig i ferd med å stabilisere seg på drøyt 1 500 avlssøyer.
KONSTANT: Grå trøndersau på Evavollen gård. Populasjonen er trolig i ferd med å stabilisere seg på drøyt 1 500 avlssøyer.

AVLSARBEIDET I SMÅ POPULASJONER er imidlertid utfordrende, fordi det er viktig å holde innavlsøkninga nede og samtidig øke populasjonsstørrelsene.

– Norsk genressurssenter og Kuregisteret tilbyr en tjeneste som simulerer paringer for å sjekke innavlskoeffisienten på avkom, etter enten seminoksene eller en potensiell gardsokse. Bruken av denne tjenesten øker år for år. Dette er en god indikasjon på at eierne av disse rasene tar avlsarbeidet på alvor, og at Kuregisteret er et viktig verktøy for bærekraftig avl på de bevaringsverdige storferasene, skriver NIBIO i rapporten.

Neste artikkel

– Jo mindre inngrep, desto bedre