Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bekymret for bruk av avløpsslam i jorda

Betydelige mengder mikroplast havner i jordsmonnet når avløpsslam brukes for å tilføre organisk materiale til matjord.

IKKE BARE BRA: Slamtilførsel til jord har lenge vært regnet som miljøvennlig, men nye funn peker på at det har sine baksider. Foto: Kaja Heltorp
IKKE BARE BRA: Slamtilførsel til jord har lenge vært regnet som miljøvennlig, men nye funn peker på at det har sine baksider. Foto: Kaja Heltorp

Avløpsslam, som er restproduktet etter rensing av avløpsvann, inneholder store mengder organisk materiale, og egner seg derfor godt som jordforbedringsmiddel i landbruket, skriver NTB. I følge Norsk Vann produserer norske renseanlegg til sammen 86 000 tonn avløpsslam tørrstoff i gjødselkvalitet i året, som spres på rundt 25 000 dekar jordbruksjord.

BRUK AV SLAM i landbruket er i utgangspunktet regnet som miljøvennlig resirkulering av ressurser, men ny forskning viser at det også finnes problematiske aspekter ved praksisen. Forskningsprosjektet Impacts of MicroPlastics in AgroSystems and Stream Environments (IMPASSE), har siden 2017 studert mikroplast i jordbruksområder, og gjort bekymringsfulle funn.

– Vi har funnet at mikroplast akkumulerer i stor grad i jordbruksjord ved gjentatt tilførsel av slam, sier Luca Nizzetto, seniorforsker i Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og koordinator av IMPASSE til NTB.

SELV OM norske renseanlegg fjerner mye av mikroplasten som kommer inn i anlegget med avløpsvann, vil det likevel følge med oppsamlet mikroplast i slammet som spres på jorda. Der kan mikroplasten akkumuleres og vaskes videre ut i elver og vassdrag og medføre risiko for økosystem både i vann og på land. Forskerne fant imidlertid ut at den akutte faren for jordorganismer som meitemark ikke er særlig stor, men at det er usikkert hvordan jordlivet vil bli påvirket over tid, skriver NTB.

I DAG FINNES DET grenseverdier for maksimalt innhold av plast i gjødsel, men ingen spesifikke krav om mikroplast. Miljødirektoratet, Mattilsynet og Landbruksdirektoratet foreslår nå strengere krav i et revidert gjødselsregelverk, og NIVA konluderer med at det vil være hensiktsmessig å innføre maksbregrensninger også på mikroplast.

Neste artikkel

Han ville selv bestilt noe gjødsel nå