Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viser fordeler med CA

Ny dansk rapport på Conservation Agriculture

Rapporten fra forskerne ved Universitetet i Århus viser at praksisene som brukes i Conservation Agriculture fører til økt binding av karbon i jorda.
Rapporten fra forskerne ved Universitetet i Århus viser at praksisene som brukes i Conservation Agriculture fører til økt binding av karbon i jorda.

Rapporten viser at CA, sammenliknet med ensidig kornproduksjon og pløying, kan gi redusert avrenning av næringsstoffer, redusert erosjon, føre til økt binding av karbon i jorda og ha positive effekter på jordlivet.

Men CA kan være utfordrende med tanke på kontroll av sykdommer og skadedyr, og forskerne advarer mot salg av CO2-sertifikater fra binding av karbon i jord.

Siste onsdag i november ble det avholdt et webseminar der forskerne fra Universitetet i Århus la fram resultatene fra en litteraturstudie de har utført på hva forskningen sier om hvilke klima- og miljøeffekter dyrkingssystemet Conservation Agriculture har.

Mer liv i jorda er en av konsekvensene når mer biomasse føres tilbake til jorda gjennom halm og planterester.
Mer liv i jorda er en av konsekvensene når mer biomasse føres tilbake til jorda gjennom halm og planterester.

Det var spesielt på biodiversitet at forskerne Jørgen Aagaard Axelsen og Sabine Ravskov fant konsensus om at CA hadde en positiv effekt og det både på dyr, fugler og jordas mikrobiologi.

Ikke like sikre positive effekter fant de på forbruk av plantevernmidler. Blant annet fant forskerne at pløyefri dyrking kan gi økt forbruk av ugrasmidler, spesielt glyfosat.

Men det er også usikkerhet rundt om disse resultatene, som ikke var fra Danmark, er direkte overførbare til danskenes definisjon av CA som involverer et stort vekstskifte.

Annonse

Forskerne fant ingen studier som konkret så på CA-praksiser og forbruk av ugrasmidler.

På skadedyr var også resultatene litt blandet. Noen skadelige arter øker med CA, noen reduseres og noen påvirkes ikke av dyrkingssystem.

Praksisen med redusert jordbearbeiding i kombinasjon med mye hvete i vekstskiftet anser de med sikkerhet gir større problem med soppsykdommer. Men det kan reduseres igjen med et større vekstskifte.

For klima og binding av karbon i jorda fant de også positive resultater og sammenliknet med ensidig kornproduksjon med pløying, ga CA-praksisene redusert avrenning av nitrogen, mindre erosjon og økt binding av karbon i jorda.

Karbonbindingen i jorda tilskrives bruken av jorddekkvekster og at mest mulig biomasse skal være igjen i åkeren. Danske CA-praksisen innebærer eksempelvis at en ikke skal presse halmen, den skal hakkes og føres tilbake til åkeren.

Men på spørsmål om økt binding av karbon kunne gi bønder muligheten til å selge CO2-sertifikater var forskerne mer negative.

De mente det var viktig i seg selv at jorda ble drevet på et vis som binder karbon og at det kan bidra til å redusere landbrukets klimapåvirkning, men at karbonet i jorda også lett kan tapes igjen hvis dyrkingspraksisen skulle endres.

– Hvis en gårdbruker har solgt CO2-sertifikater basert på et urealistisk stort opptak av karbon i jorda kan man da komme i en vanskelig situasjon om dette ikke lar seg dokumentere, mente forsker Lars J. Munkholm.

Neste artikkel

Lar fangvekster erstatte plogen