Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Arkivfoto: Norsk Landbruk
Arkivfoto: Norsk Landbruk

Leiekjøringspriser for 2021

Leier du folk og maskiner til våronn og innhøsting, eller utfører du slike oppdrag for andre? I vår prisliste ser du nivået på hva som er rimelig å betale eller fakturere i inneværende sesong.

Stor prisvekst på traktorer og redskaper kan gjøre det mer attraktivt å leie inn hjelp, framfor å investere i nytt utstyr selv. Såframt det da finnes noen i nærområdet som står parat til å ta oppdraget. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det heldigvis slik mange steder. Leiekjøring er fortsatt den tilleggsnæringa som flest gårdbrukere henter inntekter fra, og i 2020 var det i alt 8 880 gårdsbruk som drev med ulike former for leiekjøring.

Klikk her for å se årets priser

Timer, baller og kubikk

Norsk Landbruk spør hvert år bønder og entreprenører over hele landet hva de tar betalt for forskjellige oppdrag med traktor og redskap. Svarene meldes inn i et skjema på leiekjøringspriser.no, og samtlige priser blir deretter skjønnsmessig vurdert av redaksjonen. Alle prisene vi presenterer i lista, er veiledende og uten merverdiavgift. Måleenhetene leiekjørerne oppgir prisene sine i, varierer mellom timer, dekar, baller eller kubikkmeter. Vi har som hovedregel valgt å oppgi timepris, men har i tillegg andre måleenheter der det er naturlig.

Ingen fasit

Merk deg at prisen må settes ut fra faktorer som arrondering, jordart, hellingsgrad og steinmengde samt konkurranse som finnes i ditt om­rådet. Størrelse og alder på utstyret, har også stor betydning for prissettinga. Eksempelvis har balletettheten mye å si ved pressing av surfôr og halm. Jo tettere ballene er, jo færre baller må bindes i nett, pakkes, transporteres og lagres. Jo høyere balletettheten er, desto større er effektbehovet på kraftuttaket. Dette påvirker igjen enhetskostnadene per ball, og må hensyntas i faktureringsmodellen.

Annonse

Av den grunn opererer ikke Norsk Landbruk med gjennomsnittspriser. Vi oppgir laveste og høyeste pris som er rapportert i hver kategori, og så må de som kjører, bestemme om prisen skal ligge i øvre, midterste eller nedre sjikt. Vi ønsker ikke å formidle en fasit for hver kategori, for det finnes ikke.

Prisdilemma

En utfordring med å få prislista klar til våronna setter inn, er at mange ikke har bestemt om de skal justere prisene eller eventuelt hvor mye. Noen tar nok en titt på fjorårets prisliste og plusser på tre prosent vekst i konsumprisindeksen. Det kan ha uheldige utslag, ved at man ikke dekker inn den reelle kostnadsveksten. Felleskjøpet har blant annet varslet store prisøkninger på strekkfilm og folie, og de fleste har nok erfart at prisveksten på traktorer og redskaper, har økt betraktelig mer enn i samfunnet ellers. Grunner som trekkes fram, er svak kronekurs, samt at strengere miljøkrav øker utviklingskostnadene til produsentene.

I fjor svarte mange vi intervjuet, at de ikke ville justere prisene som følge av en generelt svak lønnsutvikling i landbruket. I tillegg kom usikkerheten som slo inn sammen med koronapandemien. Nøyaktig slik er dessverre situasjonen også i år. Prisspørsmålet er dermed en utfordring for leiekjørere som er avhengige av å ha fulle ordrebøker. De er avhengige av å dekke inn kostnadsveksten på maskinparken, men kan ikke gjøre det fullt ut, uten å miste oppdrag.

Varmepistol til Birkeland

Trygve R. Sundvoll fra Birkeland i Aust-Agder ble trukket ut som vinner av den mobile induksjonsvarmeren vi loddet ut, blant dem som har bidratt til å sette sammen årets prisliste. Trygve driver med utkjøring av kalk og husdyrgjødsel, og vi håper han får god nytte av induksjonsvarmeren, som kan benyttes til å varme fastsittende bolter og muttere. Premien er sponset av P. Lindberg og har en verdi på 4 900 kroner.

Se prisene på leiekjøringspriser.no

Neste artikkel

Runder 1 400 timer i året